اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

میکرو استخراج مایع
مایع پخشی در سرنگ
پالادیوم
اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش
مرئی

رفتن به سایت اصلی

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
 
چکیده
در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای
تغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری با
اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،
فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل
کمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط
سرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.
اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجی
محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و
١2٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین 2٠٠٠
٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١
موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت
چکیده
در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برایتغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری بااسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عاملکمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسطسرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجیمحلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و١2٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین 2٠٠٠٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.
کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ١
پالادیوم و روشهای تجزیه آن ………………………………………………………………………………….. ١
١ – عنصر پالادیوم ……………………………………………………………………………………….. 2 -١
-2-١ خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ………………………………………………………………….. 2
٣ – کاربردهای پالادیوم …………………………………………………………………………………. ٣ -١
در نمونه های محیطی……………………………………………………………… 4 Pd 4-1 – مشکل تعیین
٥ – روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم …………………………………………………………… ٥ -١
١- روشهای اسپکتروفتومتری……………………………………………………………………….. ٥ – ٥-١
2- – روش فلورسانساشعه ایکس ……………………………………………………………………… ٥ 5-1
٣ – روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال ………………………………………………….. ٥ -٥-١
-4- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای……………………………………………………………… 6 ٥-١
٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما ……………………………………………………. 6 – ٥-١
-6- روشهای الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………. 6 5-1
-6-١ رودانین ……………………………………………………………………………………………… ٧
٧ – سورفاکتانت…………………………………………………………………………………………. ٧ -١
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………… ٩
مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی………………………………………………………….. ٩
١-2 – مقدمه……………………………………………………………………………………………… ١٠
ح
١2……………………………………………………. (DLLME ) -2-2 میکرواستخراج مایع– مایع پخشی
٣-2 – انواع روشهای میکرواستخراج ……………………………………………………………………….. ١4
١4…………………………………………………………….. (DSPE) ١ – استخراج فاز جامد پخشی -٣-2
١٥………………………………………………………….. (SDME) ٢- میکرواستخراج تک قطره -٣-2
١٥…………… (MSA-DLLME) ٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی -٣-2
١٥…………………… (DLLME-LSC) -4-٣-2 میکرواستخراج مایع -مایع پخشی با کاهش مصرف حلال
١6……………… (TIL-DLLME) ٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی -٣-2
١٧……….. (SFO-DLLME) 6-٣-2 – میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور
٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع – مایع پخشی………………………………………………….. ١٧ -٣-2
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………….. 16
بخش تجربی ………………………………………………………………………………………………… ١٨
١- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ١٩ -٣
– 2-٣ مواد و تجهیزات ……………………………………………………………………………………. ١٩
١-2-٣ – مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………… ١٩
-2-2-٣ تجهیزات و وسایل……………………………………………………………………………….. ١٩
٣- تهیه محلولهای استاندارد …………………………………………………………………………… 2٠ -٣
-4-٣ نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن…………………………………………….. 18
٥ – بهینه سازی شرایط استخراج ………………………………………………………………………. 22 -٣
١- جنس حلال استخراجی ………………………………………………………………………… 22 – ٥-٣
-2- حجم حلال استخراجی………………………………………………………………………….. 2٣ ٥-٣
٣- نوع حلال پخشی……………………………………………………………………………….. 24 – ٥-٣
ط
-4- حجم حلال پخشی ……………………………………………………………………………… 2٥ ٥-٣
26 ………………………………………………………………………………………….. pH ٥- اثر – ٥-٣
-6- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت…………………………………………………………………. 2٧ ٥-٣
٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند………………………………………………………………………. 2٨ – ٥-٣
٦ – ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ٣٠ -٣
١-6-٣ – منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………. ٣٠
-2-6-3 حد تشخیص……………………………………………………………………………………. ٣١
٣ – فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………… 30 -٦-٣
٧ – تجزیه نمونه های حقیقی ………………………………………………………………………….. ٣2 -٣
١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر …………………………………………………………. ٣2 – ٧-٣
٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل……………………………………………………………. ٣٣ – ٧-٣
٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل ………………………………………………………. ٣4 – ٧-٣
8-3 – مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم …………………………………………. ٣4
9-3 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ٣٥
 
 

 • شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی

  شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی مفهوم اهلیت و شرایط آن موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ موارد اشتباه‌ موثر در معامله فرق بين‌ معامله‌ باطل‌ و معامله غيرنافذ فرق بين‌ اضطرار و…

 • پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده

  پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان در سازمان پرسشنامه سنجش توانمندسازی کارکنان پرسشنامه میزان توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq) پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام و پس از آن

  پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام و پس از آن هنر هنر ایرانی هنر ایران باستان هنر ایران پس از اسلام دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام…

 • مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

  مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری…

 • مطالعه اثر زایل شدن مبنای حق خیار بر اسقاط خیار

  مطالعه اثر زایل شدن مبنای حق خیار بر اسقاط خیار شرط سقوط خیارات زوال مبنای خیارات مبانی خیارات از منظر فقها مبنای خیارات در حقوق ایران اصل قابل اسقاط بودن خیارات مبنای خیارات در تمامی اقسام حق فسخ زوال مبنای…

 • ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی

  ویژگی ها و تحولات تزیینی معماری مسکونی تزئینات دوره قاجار تزئینات معماری دوره قاجار معماری قاجار خانه های دوره قاجار معماری دوره پهلوی زیبایی شناسی معماری بناهای ایران زیبایی شناسی معماری بناهای دوره قاجار ویژگی معماری خانه های دوره پهلوی…

 • بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

  بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی آبشستگی موضعی حجم حفره آبشستگی آبشستگی اطراف پایه پل کاهش و کنترل عمق حفره آبشستگی تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل…

 • کتاب رایانش ابری

  کتاب رایانش ابری رایانش ابری سرویس های ابری امنیت محاسبات ابری استانداردهای محاسبات ابری معماری سیستم های محاسبات ابری دانلود کتاب رایانش ابری دانلود کتاب محاسبات ابری رفتن به سایت اصلی کتاب رایانش ابری (بصورت کامل و جامع)    …

 • مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران

  مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران ارزیابی عملکرد مقاله ارزیابی عملکرد پلیس ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت شاخص های احساس امنیت اجتماعی شاخص های امنیت اجتماعی مولفه های امنیت اجتماعی عوامل…

 • جامعه شناسی سازمان ها

  جامعه شناسی سازمان ها پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها  وپژه کارشناسی پیام نور در 273 اسلاید قابل ویرایش مناسب برای اساتید و  ارائه در کلاس دانشجو